• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

CFGS Laboratori d'anàlisi i de control de qualitat

Titulació: Tècnic o tècnica superior en laboratori d’anàlisi i de control de qualitat.

Família professional: Química

Torn: Capvespre

Durada del cicle: 2000 hores (repartides en dos cursos acadèmics, les hores de la FCT ( formació en centres de treball ) es cursen al tercer trimestre del segon curs).

La competència general d’aquest títol consisteix a organitzar i coordinar les activitats d’un laboratori i el pla de mostratge, realitzant tot tipus d’assajos sobre matèries i productes en procés i acabats, orientats a la recerca i al control de qualitat, interpretant els resultats obtinguts i actuant sota normes de bones pràctiques de laboratori.

MÒDUL HORES CURS
Mostratge i preparació de la mostra 195 1
Análisis químiques 295 1
Assajos físicoquímics 130 1
Assajos microbiològics* 250 1
Formació i orientació laboral 90 1
Anàlisi instrumental 180 2
Assajos físics 120 2
Assajos biotecnològics* 160 2
Qualitat i seguretat en el laboratori 80 2
Empresa i iniciativa emprenedora 60 2
Projecte de laboratori d'anàlisi i de control de qualitat 40 2
Formació en centres de treball 400 2

 (*) Mòdul que parcialment es fa en anglès

MÒDULS DEL PRIMER CURS:

Mostreig i preparació de la mostra ( 195 hores, 6 hores setmanals ): Organització del pla de mostreig, presa de mostres, preparació dels equips de tractament de les mostres i preparació de mostres

Anàlisis químiques (295 hores, 9 hores setmanals): Classificació de materials i reactius per a l'anàlisi químic, preparació de dissolucions, aplicació de tècniques d'anàlisi quantitatiu, anàlisi de funcions orgàniques i valoració dels resultats en l'anàlisi químic

Assajos fisicoquímics (130 hores, 4 hores setmanals): Preparació de les condicions per als assajos fisicoquímics, reparació d'equips per a assajos fisicoquímics, anàlisi de mostres mitjançant assajos fisicoquímics i avaluació de resultats d'assajos fisicoquímics

Assajos microbiològics (250 hores, 8 hores setmanals, de les quals 3 s'imparteixen en anglès ): Preparació de las mostres i mitjans de cultivo, preparació d'equips per a assajos microbiològics, execució d'assajos microbiològics i avaluació de resultats d'assajos microbiològics

Formació i orientació laboral ( 90 hores, 3 hores setmanals ): Recerca activa de treball, planificació de la pròpia carrera, gestió del conflicte i equips de treball, contracte de treball, Seguretat Social, treball i desocupació, avaluació de riscs professionals, prevenció de riscs laborals a l'empresa i aplicació de mesures de prevenció i protecció de l'empresa

MÒDULS DEL SEGON CURS:

Anàlisi instrumental ( 180 hores, 9 hores setmanals ): Selecció de tècniques instrumentals, anàlisi de mostres per tècniques analítiques instrumentals i interpretació dels resultats d'anàlisi instrumental

Assajos físics (120 hores, 6 hores setmanals): Preparació de les condicions per als assajos físics, preparació d'equips per assajos físics, anàlisi de mostres per a assajos físics i resultats dels assajos físics

Assajos biotecnològics (160 hores, 8 hores setmanals, de les quals 2 s'imparteixen en anglès): Extracció de proteïnes i àcids nucleics, clonació d'àcids nucleics i identificació de microorganismes i proteïnes

Qualitat i seguretat en el laboratori (80 hores, 4 hores setmanals ): Aplicació de sistemes de gestió de qualitat, tractament dels resultats analítics, aplicació de normes de competència tècnica en els laboratoris d'anàlisi i assajos, aplicació de mesures de seguretat i aplicació de mesures de protecció ambiental

Empresa i iniciativa emprenedora (60 hores, 3 hores setmanals): Iniciativa emprenedora, l' empresa i el seu entorn, creació i posada en funcionament d'una empresa i funció administrativa

Projecte de laboratori d'anàlisi i de control de qualitat ( 40 hores, 2 hores setmanals ): Identificació de les necessitats del sector productiu, i de l'organització de l'empresa, disseny de projectes relacionats amb el sector, planificació de l'execució del projecte i definició de procediments de control i avaluació de l'execució del projecte

Competències Professionals:

-Determinar la tècnica analítica més adequada al tipus de producte.
Preparar i mantenir en les condicions establertes els materials i equips necessaris per a la determinació analítica de la mostra.

-Organitzar el pla de mostratge, realitzar la presa de mostra, preparar la mostra, prèvia a l'anàlisi, mitjançant les operacions bàsiques de laboratori i adequar-la a la tècnica que s'ha d'utilitzar.

-Realitzar assajos i anàlisis per a caracteritzar les propietats físiques, químiques, microbiològiques i biotecnològiques d'un producte,sota normes de seguretat laboral i ambiental.

-Avaluar les dades obtingudes i redactar els informes tècnics corresponents.

-Assegurar el compliment de normes i mesures de protecció ambiental i prevenció de riscos laborals en totes les activitats que es realitzen al laboratori.

-Participar en la recerca de nous mètodes d'anàlisi i productes desenvolupats al laboratori.

Principals ocupacions:

-Analista de: laboratori químic, microbiològic, laboratori de materials, laboratori d'indústries agroalimentàries, laboratori d'indústries, centres de formació, recerca i desenvolupament.

-Analista microbiològic d'indústries alimentàries, empreses mediambientals, indústries biotecnològiques, d'aigües potables i residuals, de control microbiològic de la Indústria Farmacèutica, de matèries primeres i acabats.

-Tècnic de laboratori de química industrial.

-Tècnic en control de qualitat en indústries de manufactures diverses.

-Tècnic d'assajos de productes de fabricació mecànica.

-Tècnic d'assajos de materials de construcció.

Més informació:

REIAL DECRET 1395/2007, de 29 de octubre, pel qual s'estableix el títol de Tècnic Superior en laboratori d’anàlisi i de control de qualitat.

Ordre ESD/3407/2008, de 3 de novembre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en laboratori d'anàlisi i de control de qualitat.

http://formacioprofessional.caib.es/

Ubicació

Calendari famílies

Juliol 2020
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Calendari sortides

Juliol 2020
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

FSE

 

LOGO FSE

ERASMUS +

 

EU flag Erasmus

Activitats famílies

14 Jul 2020;
Matriculació d'ESO
14 Jul 2020;
Matriculació d'ESO
14 Jul 2020;
Matriculació d'ESO
14 Jul 2020;
Matriculació d'ESO
14 Jul 2020;
Matriculació d'ESO

Properes sortides

Sense events

C/. Joan Capó, pedagog. 2 PALMA  07010  Telèfon: 971204601

Cercar