• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

Disseny i edició publicacions impreses multimèdia

Títol:
Tècnic superior en Disseny i Edició de Publicacions Impreses  Multimèdia

Durada:
2000 hores (2 cursos acadèmics). Les hores de FCT (Formació en Centres de Treball) es cursen al tercer trimestre del segon curs).

Què aprendràs a fer?

Aquests estudis capaciten per dissenyar productes gràfics, envasos i embalatges; editar publicacions impreses i electròniques, i gestionar i controlar la producció editorial, realitzant la publicació i el servei d'atenció al client, aplicant els protocols de qualitat, seguretat i prevenció de riscos laborals i assegurant-ne la funcionalitat i respecte al medi ambient.

Sortides professionals

- Tècnic en disseny gràfic.

- Tècnic en disseny de publicacions multimèdia.

- Tècnic en disseny d'envasos i embalatges.

- Tècnic en preimpressió (textos, imatges, compaginació).

- Tècnic en producció editorial.

- Tècnic en gestió de la producció gràfica.

- Tècnic en desenvolupament i publicació de productes multimèdia.

- Tècnic en comercialització de productes gràfics i multimèdia.

Accés al cicle

Els següents criteris d’accés pertanyen als establerts per al curs 2016-17 i poden ser modificats per normativa. Per tant, s’ha de consultar informació actualitzada pel centre.

Accés via batxillerat (reserva del 60% de les places disponibles):

- Estar en possessió del títol de Batxillerat o equivalent.
- Haver superat el Curs d’Orientació Universitària (COU).
- Estar en possessió del títol de Tècnic Superior, Tècnic Especialista o equivalent a efectes acadèmics.
- Estar en possessió d’una titulació universitària o d’altra d’equivalent.

Accés via títol de Grau Mitjà (reserva del 20% de les places disponibles):

- Estar en possessió d’un títol de Tècnic (Cicle Formatiu de Grau Mitjà) de la mateixa família o equivalent.

Accés per altres vies (reserva del 20% de les places disponibles):

- Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior o tenir l’exempció segons normativa vigent.
- Haver superat la prova d’accés a la universitat per més grans de 25 anys.

Què estudiaràs?

Primer curs:

- Materials de producció gràfica (5 hores setmanals):

L’alumne aprèn la planificació i característiques dels suports, tintes, vernissos i adhesius que s’utilitzen. Identifica els materials i els proveïdors més adequats i gestionen l’aprovisionament de materials al sector gràfic.
Disseny de productes gràfics (8 hores setmanals):
El mòdul inclou la documentació i anàlisi del projecte gràfic que continua amb la elaboració i organització d’un pla de producció. L’alumne haurà de preparar esbossos digitals respectant els aspectes tècnics i econòmics. Finalment realitzarà la maquetació i la preparació de l’art final.

- Organització dels processos de preimpressió digital (8 hores setmanals):

S’estudia les diferents fases, maquinària i materials del procés de preimpressió: especificacions tècniques, tractament de textos i imatges, imposició i obtenció de la forma impressora així com la coordinació del treball a preimpressió.

- Comercialització dels productes gràfics i atenció al client (3 hores setmanals):
S’avaluen tècniques de comunicació a l’empresa gràfica identificant les seves característiques i adequació al procés de comunicació. L’alumne aprendrà com elaborar i  aplicar un pla de màrketing així com organitzar el servei d’atenció al client que compren, entre d’altres, la gestió de queixes i reclamacions, servei postvenda...

- Formació i orientació laboral (3 hores setmanals):

El mòdul conté la informació necessària per ajudar a l'alumnat a inserir-se laboralment i desenvolupar una carrera professional.
Continguts: La matèria consta de quatre blocs.
Bloc 1: Seguretat e Higiene Laboral: La seva finalitat és que l'alumnat sigui capaç d'analitzar els factors relacionats amb la salut en el camp laboral, conegui els riscos que puguin causar lesions en la seva activitat diària i com evitar-los, a més de les actuacions bàsiques en cas d'accident laboral.
Bloc 2: Legislació i relacions laborals: Tracta sobre l'estudi de la legislació bàsica en matèria de dret laboral.
Bloc 3: Equips de treball i gestió del conflicte: El objectiu és formar professionals, que, a més d'adquirir una formació tècnica, posseeixen unes habilitats socials i humanes que els permeti solucionar problemes eficientment.
Bloc 4: Recerca activa de treball: Posa a disposició de l'alumnat estratègies de recerca de feina que els permeti competir amb èxit en el mercat laboral.

Segon curs:

- Gestió de la producció en processos d’edició (5 hores setmanals):

En aquest mòdul es donarà la formació necessària per desenvolupar les funcions de planificació i control de tots els processos implicats en la producció editorial. Es tractaran aspectes relacionats com ara els anàlisis de costos, gestió dels processos de preimpressió, impressió i postimpressió així com la verificació de la qualitat.

- Producció editorial (5 hores setmanals):

L’alumne adquireix les competències necessàries per realitzar les funcions d’anàlisis i avaluació dels productes editorials, definint les seves característiques tècniques, la elaboració de pressupostos de l’edició, les fulles de ruta per la seva producció i l’avaluació de la qualitat del producte editorial.

- Disseny estructural d’envàs i embalatge (3 hores setmanals):

En aquest mòdul es tracten aspectes del disseny estructural d’envasos i embalatges com ara la documentació i anàlisis del projecte de disseny, el desenvolupament d’aquests tenint en compte el cicle de vida del producte, la producció de plànols d’envasos i embalatges, creació de prototips virtuals i realització de maquetes per avaluar la viabilitat del projecte.

- Disseny i planificació de projectes editorials multimèdia (5 hores setmanals):

L’alumne estudia les funcions del disseny, la elaboració d’especificacions i planificació de projectes editorials multimèdia. Aquestes funcions inclouen aspectes com ara la definició de la arquitectura de la informació, les plataformes i els entorns tecnològics de desenvolupament, llibres d’estil i elements gràfics, especificació d’estàndards de qualitat i elaboració d’esborranys.

- Desenvolupament i publicació de productes editorials multimèdia (7 hores setmanals):

En aquest mòdul es dona la formació necessària per exercir les funcions del desenvolupament, publicació, actualització, gestió i control de qualitat de productes editorials multimèdia. Es tracten aspectes com ara la preparació de l’entorn de desenvolupament, la utilització d’eines d’autor, llenguatges de marcat i de presentació, l’adaptació i transformació de la presentació, el desenvolupament de prototips funcionals, la publicació i actualització de productes en diferents suports, verificació de productes editorials multimèdia i la elaboració de manuals d’usuari.

- Empresa i iniciativa emprenedora (3 hores setmanals):

El mòdul d'EIE conté la informació necessària per ajudar a l'alumnat a inserir-se laboralment mitjançant l'autoocupació, a través de la creació d'un negoci propi.
Continguts: La matèria consta de tres blocs.
Bloc 1: Iniciativa emprenedora i l'entorn empresarial.
Bloc 2: Creació i posada en marxa d'una empresa.
Bloc 3: Simulació. Posa’m en marxa la nostra empresa.
Els continguts es plantegen per a respondre a qüestions com: Quines capacitats ha de tenir un emprenedor?, què s'ha de tenir en compte davant d'una idea de negoci, quant em valdrà?, amb qui he de comptar?, en què he de basar la meva decisió?, quins tipus d'empresa vull?,  quins tràmits he de seguir?, quines obligacions tinc?,  quins documents hauré d'utilitzar? I al final, l'alumne executarà el seu projecte empresarial.

- Projecte de disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia (40 hores):

Aquest mòdul professional complementa la formació establerta per a la resta dels mòduls professionals que integren el títol en les funcions de anàlisi del context, disseny del projecte i organització de l’execució. La funció de anàlisi del context inclou les subfuncions de recopilació de informació, identificació de necessitats i estudi de viabilitat. La funció de disseny del projecte inclou la definició del projecte, planificació de la intervenció i l’elaboració de la documentació. La funció d’organització de l’execució inclou la programació de les activitats, gestió de recursos i supervisió de la intervenció.

- Formació en centres de treball (400 hores)

Els alumnes realitzaran pràctiques a empreses del sector gràfic on tindran la oportunitat de poder aplicar els coneixements adquirits al llarg dels dos cursos així com conèixer els funcionament i les realitats específiques d’aquest tipus d’empreses

- Mòdul anglès

El departament d’Arts Gràfiques decidirà a quins mòduls s’afegiran les hores d’anglès: 3 hores a primer curs i 2 hores a segon curs.

Convalidacions:

La correspondència entre les unitats de competències amb els mòduls professional que formen els ensenyaments del títol de Tècnic superior en Disseny i Edició de Publicacions Impreses  Multimèdia per la seva convalidació o exempció es poden consultar als annexos V a) i V b) del Real Decreto 174/2013, de 8 de marzo, por el que se establece el Título de Técnico Superior en Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia y se fijan sus enseñanzas mínimas.

Convalidació de FOL:

a) Convalidació directa entre el mòdul de FOL de qualsevol família professional d'un cicle formatiu superior i/o mitjà LOE.
b) Convalidació sempre que s'acrediti un any d'experiència laboral, s’estigui en possessió del Certificat de Tècnic en Prevenció de Riscos Laborals (nivell bàsic) i hagi obtingut l’acreditació de totes les unitats de competència incloses en el títol mitjançant   el procediment establert en el RD 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals assolides per experiència laboral.
c) Convalidació directa entre el mòdul FOL de qualsevol família professional d'un cicle formatiu superior i/o mitjà LOGSE i s’ estigui en possessió del Certificat de Tècnic en Prevenció de Riscos Laborals (nivell bàsic).

Convalidació de EIE:

a) Convalidació directa entre el mòdul d'EIE de qualsevol família professional d'un cicle formatiu superior i/o mitjà LOE.
b) Convalidació directa entre el mòdul d'Administració Gestió i Comercialització d'una petita empresa de qualsevol família professional d'un cicle formatiu superior i/o mitjà LOGSE.
c) Convalidació directa amb el Títol de Tècnic en Gestió Administrativa (CFGM) i/o Títol de Tècnic Superior en Administració i Finances (CFGS).

Per ampliar informació, consulteu les pàgines web http://formacioprofessional.caib.es http://www.todofp.es .

Normativa:

- Real Decreto 174/2013, de 8 de marzo, por el que se establece el Título de TécnicoSuperior en Diseño y Edición de PublicacionesImpresas y Multimedia y se fijan sus enseñanzasmínimas.

- Orden ECD/1528/2015, de 21 de julio, por la que se establece el currículo del cicloformativo de grado superior correspondiente al título de TécnicoSuperior en Diseño y Edición de PublicacionesImpresas y Multimedia.

Ubicació

Calendari famílies

Juliol 2020
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Calendari sortides

Juliol 2020
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

FSE

 

LOGO FSE

ERASMUS +

 

EU flag Erasmus

Activitats famílies

14 Jul 2020;
Matriculació d'ESO
14 Jul 2020;
Matriculació d'ESO
14 Jul 2020;
Matriculació d'ESO
14 Jul 2020;
Matriculació d'ESO
14 Jul 2020;
Matriculació d'ESO

Properes sortides

Sense events

C/. Joan Capó, pedagog. 2 PALMA  07010  Telèfon: 971204601

Cercar