• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

Impressió Gràfica

IMPRESSIÓ GRÀFICA (LOE)

La competència general d'aquest títol consisteix a realitzar les activitats d'ajustos mecànics, entonació i registre de la imatge, per a la producció d'impresos per sistemes convencionals (òfset, flexografía i serigrafia) o per mitjans digitals, controlant i mantenint les màquines i equips auxiliars per obtenir la producció amb la qualitat i en els temps establerts, complint les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

Durada del cicle: 2000 hores (repartides en dos cursos acadèmics,  les hores de FCT es cursen al tercer trimestre del segon curs).
Títol que s'obté: Tècnic en impressió d'arts gràfiques.

Currículum
Mòduls professionals:

Primer

Preparació i regulació de màquines òfset (290 hores, 9 per setmana)
L’estudiant aprèn a manejar maquinària òfset i a efectuar un flux de treball en el procés gràfic, reconeixent les especificacions en les seves diferents fases de la impressió a òfset.

Impressió en serigrafia  (225 hores, 7 per setmana)
L’estudiant aprèn aquest procediment d'estampació planogràfic, sense relleu. Reconeixent les seves característiques tècniques, així com el seu manteniment.

Preparació de matèries per impressió (260 hores, 8 per setmana)
Aquest mòdul té com a objectius conèixer els suports d’impressió i preparar els materials adequats per aconseguir una correcta impressió.

Impressió en baix relleu (95 hores, 3 per setmana)
En aquest mòdul es treballarà en profunditat tot el referent a ajustar els elements del procés d'impressió en baix relleu i  realitzar la impressió en baix relleu en tampografia.

Formació i orientació laboral (90 hores, 3 per setmana)
El mòdul conté la informació necessaria per ajudar a l'alumnat a insertar-se laboralment i desenvolupar una carrera professional.
Continguts:
La matèria consta de quatre blocs.
Bloc 1. Seguretat e Higiene Laboral: La seva finalitat és que l'alumnat sigui capaç d'analitzar els factors relacionats amb la salut en el camp laboral, conegui els riscos que puguin causar lesions en la seva activitat diaria i com evitar-los, a més de les actuacions bàsiques en cas d'accident laboral.
Bloc 2. Legislació i relacions laborals: Tracta sobre  l'estudi de la legislació bàsica en matèria de dret laboral.
Bloc 3. Equips de treball i gestió del conflicte: El objetiu és  formar  professionals, que, a més d'adquirir una formació tècnica, poseeixen unes habilitats socials i humanes que els permeti solucionar problemes eficientment.
Bloc 4. Búsqueda activa de treball: Posa a disposició de l'alumnat estrategies de recerca de feina que  els permeti competir amb èxit en el mercat laboral.
Convalidacions:
a)    Convalidació directa entre el mòdul de FOL de qualsevol família professional d'un cicle formatiu superior i/o mitjà LOE.
b)    Convalidació sempre que s'acrediti un any d'experiència laboral, s’ estigui en possessió del Certificat de Tècnic en Prevenció de Riscos Laborals (nivell bàsic) i hagi obtingut l’acreditació de totes les unitats de competència incloses en el títol mitjançant el procediment establert en el RD 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals assolides per experiència laboral.
c)    Convalidació directa entre el mòdul FOL de qualsevol família professional d'un cicle formatiu superior i/o mitjà LOGSE i s’ estigui en possessió del Certificat de Tècnic en Prevenció de Riscos Laborals (nivell bàsic).


Segon
 
Desenvolupament de tirada òfset (195 hores, 9 per setmana, 1r i 2n trimestre)
Es completa el mòdul de primer de preparació i regulació de màquines òfset en nivells de perfeccionament de qualitat,  de registre, d’entonat, i de tirades.

Impressió en flexografia (195 hores, 9 per setmana, 1r i 2n trimestre)
L’estudiant aprèn a manejar màquines de flexografia, preparant la forma impressora i fer un registre correcte. A més d’altres temes de vital importància com són la netedat i manteniment de la maquinària.

Impressió digital (190 hores, 9 per setmana, 1r i 2n trimestre)
El contingut d’aquest mòdul són aprendre a executar arxius informàtics i configurar els distints tipus de maquinària digital i el seus consumibles amb l’objectiu final d’efectuar tirades d’impressió digital.

Empresa i Iniciativa Emprenedora (60 hores, 3 per setmana, 1r i 2n trimestre)
El mòdul d'EIE conté la informació necessaria per ajudar l'alumnat a insertar-se laboralment mitjançant l'autoocupació, a través de la creació d'un negoci propi.

Continguts:
La matèria consta de tres blocs.
Bloc 1: Iniciativa emprenedora i l'entorn empresarial.
Bloc 2: Creació i posada en marxa d'una empresa.
Bloc 3: Simulació. Posam en marxa la nostra empresa!
Els continguts es plantegen per a respondre a qüestions com: Quines capacitats ha de tenir un emprenidor?, què s'ha de tenir en compte davant d'una idea de negoci, quant em valdrà?, amb qui he de comptar?, en què he de basar la meva decisió?, quins tipus d'empresa vull?, quins tràmits he de seguir?, quines obligacions tinc?, quins documents hauré d'utilitzar? I al final, l'alumne executarà el seu projecte empresarial.
Convalidacions
a)    Convalidació directa entre el mòdul d'EIE de qualsevol família professional d'un cicle formatiu superior i/o mitjà LOE.
b)    Convalidació directa entre el mòdul d' Administració Gestió i Comercialització d'una petita empresa de qualsevol família professional d'un cicle formatiu superior i/o mitjà LOGSE.
c)    Convalidació directa amb el Títol de Tècnic en Gestió Administrativa (CFGM) i/o Títol de Tècnic Superior en Administració i Finances (CFGS).
Formació en centres de treball (400 hores)


Sortides professionals:


•    Tècnic d’impressió.
•    Maquinista òfset.
•    Impressor de flexografia.
•    Impressor de serigrafia.
•    Impressor de tampografia.
•    Muntador.
•    Passador de planxes d'òfset.
•    Passador de pantalles de serigrafia.

Per a més informació visitar la pàgina web http://formacioprofessional.caib.es/

També interessant lectura:

“Real Decreto 1590/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico en Impresión Gráfica y se fijan sus enseñanzas mínimes”.

“Orden ECD/343/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Impresión Gráfica”.

Ubicació

Calendari famílies

Juliol 2020
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Calendari sortides

Juliol 2020
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

FSE

 

LOGO FSE

ERASMUS +

 

EU flag Erasmus

Activitats famílies

14 Jul 2020;
Matriculació d'ESO
14 Jul 2020;
Matriculació d'ESO
14 Jul 2020;
Matriculació d'ESO
14 Jul 2020;
Matriculació d'ESO
14 Jul 2020;
Matriculació d'ESO

Properes sortides

Sense events

C/. Joan Capó, pedagog. 2 PALMA  07010  Telèfon: 971204601

Cercar