• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR D’IMATGE PER AL DIAGNÒSTIC (LOE)

Títol: Tècnic superior en imatge pel diagnòstic i medicina nuclear http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/04/pdfs/BOE-A-2014-10067.pdf

Durada: 2000 hores (distribuïdes en 2 cursos acadèmics)

De què treballaràs i a on?
Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seva activitat en el sector sanitari públic i privat, en unitats de radiodiagnòstic i de medicina nuclear, en centres d’investigació i en instituts anatòmic-forenses o de medicina legal, així com en centres veterinaris i d’experimentació animal, i delegacions comercials de productes hospitalaris, farmacèutics tècnics d’aplicacions en electromedicina.

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:
Tècnic superior en imatge pel diagnòstic.
Tècnic especialista en radiodiagnòstic.
Tècnic especialista en medicina nuclear.
Personal tècnic en equips de radioelectrologia mèdica.
Personal tècnic en protecció radiològica.
Personal tècnic en radiologia d’investigació i experimentació.
Delegat comercial de productes hospitalaris i farmacèutics

Accés al cicle
* Batxillerat o equivalent.
* FP2 o equivalent
* CAS (Curs d’ accés a cicles de GS)
* Estudis universitaris.
* Prova d’ accés a grau superior

Currículum
Mòduls professionals:

Primer

Atenció tecnicosanitària al pacient (130 hores, 4 per setmana)
Aplica els protocols d'acollida del pacient en la unitat de diagnòstic o tractament segons el pla d'actuació que cal desenvolupar. Aplica tècniques de comunicació i suport psicològic, identificant les característiques de les persones. Realitza els procediments de preparació del pacient per aplicar la tècnica d'exploració o el tractament prescrit, actuant d'acord al protocol descrit per la unitat.

Fonaments físics i equips (230 hores+ 90 hores, 7 per  setmana (de les quals 2 h. a Son Espases))
Caracteritza els equips de radiologia convencional, identificar-ne els components i les seves aplicacions. Caracteritza els equips de tomografia computeritzada (TC), identificar-ne els components i les seves aplicacions. Caracteritza els equips de ressonància magnètica (RM), identificar-ne els components i les seves aplicacions. Caracteritza els equips d'ultrasonografia, identificar-ne els components i aplicacions

Anatomia per la imatge* (230 hores, 7 per  setmana + 3 h. en anglès)
Localitza les estructures anatòmiques. Analitza imatges clíniques. Compara imatges normals i patològiques i assenyalat les diferències. Reconeix estructures anatòmiques de l'aparell locomotor i de tots els òrgans i teixits del cos, interpretant les imatges diagnòstiques. Identificació d'estructures normals i patològiques obtingudes per diferents procediments

Protecció radiològica* (130 hores, 4 per setmana)
Aplica procediments de detecció de la radiació, associant-los a la vigilància i control de la radiació externa i interna. Detalla la interacció de les radiacions ionitzants amb el medi biològic. Aplica els protocols de protecció radiològica operacional, basant-se en els criteris generals de protecció i tipus d'exposicions. Caracteritza les instal•lacions radioactives sanitàries de medicina nuclear, radioteràpia i radiodiagnòstic, identificant els riscos radiològics.

Formació i orientació laboral (90 hores, 3 per setmana)
El mòdul conté la informació necessària per ajudar a l'alumnat a insertar-se laboralment i desenvolupar una carrera professional.

Continguts:
La matèria consta de quatre blocs.
Bloc 1: Seguretat e Higiene Laboral: La seva finalitat és que l'alumnat sigui capaç d'analitzar els factors relacionats amb la salut en el camp laboral, conegui els riscos que puguin causar lesions en la seva activitat diaria i com evitar-los, a més de les actuacions bàsiques en cas d'accident laboral.
Bloc 2: Legislació i relacions laborals: Tracta sobre  l'estudi de la legislació bàsica en matèria de dret laboral.
Bloc 3: Equips de treball i gestió del conflicte: El objectiu és  formar  professionals, que, a més d'adquirir una formació tècnica, posseeixen unes habilitats socials i humanes que els permeti solucionar problemes eficientment.
Bloc 4: Búsqueda activa de treball: Posa a disposició de l'alumnat estratègies de recerca de feina que  els permeti competir amb èxit en el mercat laboral.

Convalidacions:
a)    Convalidació directa entre el mòdul de FOL de qualsevol família professional d'un cicle formatiu superior i/o mitjà LOE.
b)    Convalidació sempre que s'acrediti un any d'experiència laboral, s’ estigui en possessió del Certificat de Tècnic en Prevenció de Riscos Laborals (nivell bàsic) i hagi obtingut l’acreditació de totes les unitats de competència incloses en el títol mitjançant   el procediment establert en el RD 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals assolides per experiència laboral.
c)    Convalidació directa entre el mòdul FOL de qualsevol família professional d'un cicle formatiu superior i/o mitjà LOGSE i s’ estigui en possessió del Certificat de Tècnic en Prevenció de Riscos Laborals (nivell bàsic).

Empresa i Iniciativa Emprenedora (60 hores, 2 per setmana)
El mòdul d'EIE conté la informació necessària per ajudar l'alumnat a insertar-se laboralment mitjançant l'autoocupació, a través de la creació d'un negoci propi.

Continguts:
La matèria consta de tres blocs.
Bloc 1: Iniciativa emprenedora i l'entorn empresarial.
Bloc 2: Creació i posada en marxa d'una empresa.
Bloc 3: Simulació. Posam en marxa la nostra empresa!

Els continguts es plantegen per a respondre a qüestions com: Quines capacitats ha de tenir un emprenedor?, què s'ha de tenir en compte davant d'una idea de negoci, quant em valdrà?, amb qui he de comptar?, en què he de basar la meva decisió?, quins tipus d'empresa vull?, quins tràmits he de seguir?, quines obligacions tinc?, quins documents hauré d'utilitzar? I al final, l'alumne executarà el seu projecte empresarial.

Convalidacions
a)    Convalidació directa entre el mòdul d'EIE de qualsevol família professional d'un cicle formatiu superior i/o mitjà LOE.
b)    Convalidació directa entre el mòdul d' Administració Gestió i Comercialització d'una petita empresa de qualsevol família professional d'un cicle formatiu superior i/o mitjà LOGSE.
c)    Convalidació directa amb el Títol de Tècnic en Gestió Administrativa (CFGM) i/o Títol de Tècnic Superior en Administració i Finances (CFGS).


Segon

Tècniques de radiologia simple (120 hores, 6 per setmana al 1r i 2n trimestre)
Realitza la preparació d'un estudi de radiografia simple, seleccionant els equips i els materials necessaris.
Realitza tècniques d'exploració radiològica del sistema musculoesquelètic, aplicant els protocols requerits.

Tècniques de radiologia especial (80 hores, 4 per setmana al 1r i 2n trimestre)
Descriu la realització d'exploracions radiològiques de l'aparell digestiu, sistema genitourinari, sistema vascular i mamografies, utilitzant els protocols establerts.

Tècniques de tomografia computeritzada, TC i ecografia (80 hores, 4 per setmana al 1r i 2n trimestre)
Prepara l'exploració de TC, interpretant procediments de control establerts en totes les exploracions clíniques adequades. Analitza les imatges de TC. Identifica l'ús clínic dels ultrasons, analitzant les característiques de la imatge. Aplica tècniques d'exploració ecogràfica seguint els protocols establerts, interpretant els procediments determinats en els mateixos.

Tècniques d'imatge per ressonància magnètica, RM (80 hores, 4 per setmana al 1r i 2n trimestre)
Prepara l'exploració, aplicant els procediments de control establerts. Realitza la prova de ressonància magnètica, interpretant els protocols d'exploració establerts. Analitza les imatges de RM.

Tècniques d'imatge en medicina nuclear (120 hores, 6 per setmana al 1r i 2n trimestre)
Defineix el camp d'actuació de la medicina nuclear. Aplica els protocols establerts en la realització de les exploracions, caracteritzant el tipus d'estudi i el procediment d'adquisició de la imatge en les diferents situacions patològiques.

Tècniques de radiofarmàcia (80 hores, 4 per setmana al 1r i 2n trimestre)
Aplica el procediment d'obtenció dels radiofàrmacs utilitzats en les exploracions, identificant el procés de producció i d'obtenció. Determina el procediment de marcatge del radiofàrmac, relacionant el radionúclid amb el vector químic. Prepara el tractament radioisotòpic, relacionant l'isòtop amb les patologies que cal tractar.
   
Projecte d'imatge per al diagnòstic i medicina nuclear (40 hores)
Identifica necessitats del sector productiu, relacionant-les amb projectes tipus que les puguin satisfer.

Formació en centres de treball (400 hores)
Realitzar pràctiques formatives als hospitals i centres d’imatge per al diagnòstic. Aplicar els coneixements teoricopràctics dels diferents mòduls superats a l’IES, al món laboral. Tenim contracte amb els hospitals: Son Espases, Son Llatzer, Juaneda, Quirón Palma Planas, Policlínica Miramar, i els hospitals d’Inca i Manacor.

Mòdul anglès (2 hores setmanals)
El departament de Sanitat decidirà en quin dels mòduls s’afegeixen aquestes hores.


(*) Mòduls professionals transversals a d’altres títols de Formació Professional.

Més informació a la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional:

http://formacioprofessional.caib.es/

Ubicació

Calendari famílies

Juliol 2020
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Calendari sortides

Juliol 2020
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

FSE

 

LOGO FSE

ERASMUS +

 

EU flag Erasmus

Activitats famílies

14 Jul 2020;
Matriculació d'ESO
14 Jul 2020;
Matriculació d'ESO
14 Jul 2020;
Matriculació d'ESO
14 Jul 2020;
Matriculació d'ESO
14 Jul 2020;
Matriculació d'ESO

Properes sortides

Sense events

C/. Joan Capó, pedagog. 2 PALMA  07010  Telèfon: 971204601

Cercar