Procés Escolarització 2018

 

Barem de puntuació (segons BOIB Núm. 35 de 20 de març de 2018)

Criteris prioritaris
I. Hi ha germans matriculats al centre o el pare, la mare o els tutors hi fan feina:
a) Primer germà matriculat al centre o al centre adscrit: 4 punts.
b) Per cada un dels germans següents: 3 punts.
c) El pare, la mare o el tutor fan feina al centre o al centre adscrit: 4 punts.
d) El pare i la mare, o ambdós tutors, fan feina al centre o al centre adscrit: 7 punts.
En aquests casos es dona el mateix tractament als infants que es troben en situació d’acolliment familiar simple o permanent, de preadopció o adopció. També reben el mateix tractament els infants que es troben en règim d’acolliment residencial.

II. Ubicació del domicili de l’alumne o del lloc de feina del pare, de la mare, de qualque tutor legal o de l’alumne, si té l’edat legal per fer feina, dins la zona d’influència del centre sol·licitat:
a. Domicili de l’alumne o, alternativament, lloc de feina del pare, de la mare, de qualque tutor legal o de l’alumne, si té l’edat legal per fer feina, dins la zona d’influència del centre sol·licitat: 2 punts.
b. Per cada any complet de residència continuada i ininterrompuda, o any complet de feina continuada i ininterrompuda, dins la zona d’influència del centre sol·licitat: 1,5 punts.
c. Per fracció d’any de residència continuada i ininterrompuda, o fracció d’any de feina continuada i ininterrompuda, dins la zona d’influència del centre sol·licitat: 0,5 punts.
El mínim de temps de residència o feina per poder computar la fracció d’any és de dos mesos complets.
Màxim: 5,5 punts.
Si es produeix un canvi de domicili dins la mateixa zona escolar, es respectarà l’antiguitat en el domicili anterior.
En cap cas no es poden sumar la puntuació obtinguda pel domicili i la puntuació obtinguda pel lloc de feina.

III. Ubicació del domicili de l’alumne o del lloc de feina del pare, de la mare, de qualque tutor legal o del mateix alumne, si aquest té l’edat legal per fer feina, dins una zona limítrofa al centre sol·licitat:
a. Domicili de l’alumne o, alternativament, lloc de feina del pare, de la mare, qualque tutor legal o del mateix alumne, si aquest té l’edat legal per fer feina, dins una zona limítrofa al centre sol·licitat: 1 punt.
b. Per cada any complet de residència continuada i ininterrompuda, o any complet de feina continuada i ininterrompuda, dins una zona limítrofa al centre sol·licitat: 0,75 punts.
c. Per fracció d’any de residència continuada i ininterrompuda, o fracció d’any de feina continuada i ininterrompuda, dins una zona limítrofa al centre sol·licitat: 0,25 punts.
El mínim de temps de residència o feina per poder computar la fracció d’any és de dos mesos complets.
Màxim: 2,75 punts.
En els casos en què l’Administració educativa dugui a terme un canvi de zonificació per al curs 2018-2019 i això suposi, per als alumnes que tenen un germà al centre sol·licitat o que tenen el pare, la mare o el tutor que hi fan feina, quedar fora de la zona d’influència en relació amb l’any anterior, s’afegiran 2,75 punts més durant la fase de valoració, excepcionalment i només per al procés d’admissió 2018-2019.
En cap cas no es poden sumar la puntuació obtinguda pel domicili i la puntuació obtinguda pel lloc de feina.
Les puntuacions corresponents a l’apartat II i a l’apartat III no es poden sumar.
Si es produeix un canvi de domicili dins la mateixa zona escolar, es respectarà l’antiguitat en el domicili anterior.

IV. Per a la resta dels domicilis: 0 punts.

V. Renda per càpita de la unitat familiar:
a) Renda familiar igual o inferior al salari mínim interprofessional: 1,5 punts.
b) Renda familiar superior al salari mínim interprofessional i inferior o igual al doble del salari mínim interprofessional: 1 punt.
c) Renda familiar superior al doble del salari mínim interprofessional i inferior o igual al triple del salari mínim interprofessional: 0,5 punts.
d) Renda superior al triple del salari mínim interprofessional: 0 punts.

VI. Pertinença a família nombrosa:
a) Família nombrosa especial: 2 punts.
b) Família nombrosa general: 1 punt.
VII. Discapacitat de l’alumne o del pare, la mare, qualque tutor legal o algun germà:
a) De l’alumne: 1 punt.
b) Del pare, la mare, el tutor o algun dels germans: 1 punt.
Màxim: 2 punts.

VIII. Acolliment de l’alumne:
L’alumne (sol·licitant) es troba en situació d’acolliment familiar: 1 punt.

IX. Alumnes esportistes d’alt nivell:
L’alumne (sol·licitant) té la condició d’esportista d’alt nivell: 1 punt.


Criteris complementaris
I. L’alumne té una malaltia crònica (1 punt).

II. L’escolarització de l’alumne està motivada per un trasllat de la unitat familiar degut a la mobilitat forçosa de qualsevol dels pares (1 punt) o derivat d’actes de violència de gènere (3 punts).

III. Altres circumstàncies rellevants apreciades justificadament per l’òrgan competent del centre, d’acord amb els criteris objectius establerts en aquest apartat, que els centres han de fer públiques abans de l’inici del procés d’admissió i que s’han de publicar en les convocatòries anuals corresponents: 1 punt.

El Consell Escolar del centre va decidir, a la reunió del 15 de març de 2017, que el punt de lliure disposició que es dóna als aspirants a obtenir plaça per a l'ESO i el batxillerat, tant pel procés d'adscripció com per admissió, estigui fraccionat en tres perfils.

0.3 punts per fills de famílies monoparentals
0.3 punts per germans de parts múltiples
0.4 punts per fills d'antics alumnes


Criteris de desempat
En el supòsit que es doni una situació d’empat, aquest s’ha de dirimir amb la consideració específica de la major puntuació obtinguda en els criteris següents, per aquest ordre:
a. Major puntuació obtinguda en l’apartat de germans matriculats al centre o pel fet que el pare, la mare o el tutor hi fan feina.
b. Major puntuació obtinguda en l’apartat de proximitat del domicili de l’alumne.
c. Major puntuació obtinguda en l’apartat de proximitat del lloc de feina d’algun dels progenitors o tutors, o de l’alumne, si aquest té l’edat per fer feina.
d. Major puntuació obtinguda en l’apartat de la renda per càpita de la unitat familiar.
e. Major puntuació obtinguda en l’apartat de família nombrosa.
f. Major puntuació obtinguda en l’apartat d’existència d’alguna discapacitat en l’alumne, en el pare, en la mare, en els tutors o en algun germà.
g. Major puntuació obtinguda en l’apartat d’acolliment familiar de l’alumne.
h. Major puntuació obtinguda en l’apartat d’esportista d’alt nivell.
i. Si la situació es dona per accedir als estudis de batxillerat i després d’aplicar els criteris anteriors s’hi manté l’empat, s’ha de dirimir segons la mitjana aritmètica de les matèries avaluades de tots els cursos d’ESO. En aquelles qualificacions en què no consti la nota numèrica, les equivalències seran les següents: insuficient, 3; suficient, 5; bè, 6; notable, 7 i excel·lent, 9.
j. Si persisteix l’empat, per dirimir aquesta situació s’efectuarà un sorteig públic a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, presidit pel director general de Planificació, Ordenació i Centres o persona en qui delegui, després del termini de presentació
de les sol·licituds. Aquest sorteig determinarà les dues lletres, a partir de les quals es farà l’ordenació alfabètica del primer llinatge corresponent als sol·licitants. El resultat dels sorteig es publicarà a la pàgina web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.

Calendari Extraescolars

 

Consulta Jove

.

Segueix-nos al Twitter