Cicles Formatius

INFORMACIÓ SOBRE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL

Accés a cicles de formació professional bàsica (FPB)

L'accés als cicles formatius de formació professional bàsica requereix el compliment dels requisits següents:
a)    Tenir quinze anys, o complir-los abans del 31 de desembre de l’any de l’inici del cicle de formació professional bàsica i no superar els disset anys d’edat en el moment de l’accés o durant l’any natural de l’inici del cicle.
b)    Haver cursat el primer cicle d’educació secundària obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’educació secundària obligatòria.
c)    Haver estat proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de formació professional bàsica.
 
Accés a cicles formatius de grau mitjà de formació professional (CFGM)

Es pot accedir a places de cicles formatius de grau mitjà per diferents vies:
a)    Accés via ESO
El requisit que permet l’accés per aquesta via és el títol de graduat en educació secundària obligatòria o un títol equivalent a efectes d’admissió.
b)    Accés via FPB
Poden accedir-hi les persones que tenen un títol de formació professional bàsica.
c)    Accés per altres vies
Les places reservades per a l’accés per altres vies es poden sol·licitar per les persones que hagin superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial, les persones que han superat el curs de formació específic per a l’accés a cicles formatius de grau mitjà, han superat la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà o grau superior, així com també, han superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Accés a cicles formatius de grau superior de formació professional (CFGS)

Es pot accedir a places de cicles formatius de grau superior per diferents vies:
a)    Accés via BATXILLER
El requisit que permet l’accés per aquesta via és el títol de batxiller o un títol equivalent a efectes d’admissió.
b)    Accés via títol de tècnic
Poden accedir a cursar un cicle formatiu de grau superior per a l’accés via títol de grau mitjà, les persones que tenen un títol de tècnic (cicles formatius de grau mitjà).
c)    Accés per altres vies
Les places reservades per a l’accés per altres vies es poden sol•licitar per les persones que han superat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior, haver superat el curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau superior, així com aquelles persones que han superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

 Oferta educativa del nostre centre

 

CICLE

FORMATIU

FAMÍLIA GRAU CURSOS HORARI*** DURADA FCT*
Cures auxiliars d'infermeria (LOGSE) SANITAT Mitjà 1** Matí o capvespre 1.400 h 440 h
Emergències sanitàries SANITAT Mitjà 2 Capvespre 2.000 h 400 h
Emergències sanitàries (a distància) SANITAT Mitjà 2   2.000 h 400 h
Imatge per al diagnòstic SANITAT Superior 2 Capvespre 2.000 h 400 h
Impressió gràfica ARTS GRÀFIQUES Mitjà 2 Capvespre 2.000 h 400 h
Preimpressió digital ARTS GRÀFIQUES Mitjà 2 Matí 2.000 h 400 h
Disseny i edició de publicacions impreses ARTS GRÀFIQUES Superior 2 Capvespre 2.000 h 400 h

 

*Mòdul de Formació en centres de treball, hores incloses en el total
** Les FCT es fan en el segon any
*** Transitòriament, al curs 2017-2018 es faran al matí el 2n d'Emergències, el 2n d'Imatge pel diagnostic i el 2n  d'Impressió, i ja al curs 2018-2019 es faran també al capvespre.


Més informació: 

www.iesllompart.cat

http://formacioprofessional.caib.es/

http://www.todofp.es/inicio.html