• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

Preimpressió Digital

PREIMPRESSIÓ DIGITAL (LOE)

Durada del cicle: 2000 hores (repartides en dos cursos acadèmics,  les hores de FCT es cursen al tercer trimestre del segon curs).
Títol que s'obté: Tècnic en preimpressió digital.

Currículum

Mòduls professionals de:

Primer curs:

Tractament de texts (7 hores setmanals)
El mòdul conté la  teoria que explica la creació d'arxius de text a través de programari professional, tenint en compte la seva anàlisi, la seva digitalització i la seva correcció.

Tractament d'imatge en mapa bits  (9 hores setmanals)
Els alumnes en aquest mòdul aprenen bàsicament  tot el que gira a l'edició de les imatges a través de programari professional, així com també a identificar imatges originals, digitalitzar imatges, crear fotomuntatges, ajustar la qualitat de les imatges i realitzar proves intermitges de color.

Identificació de materials en preimpressió  (4 hores setmanals)
Aquest mòdul consta de diversos blocs: reconeixement dels processos d'impressió, enquadernació,  característiques del paper i plàstics.

Ensamblat de publicacions electròniques (7 hores setmanals)
Aquest mòdul consta de varis blocs diferenciats entre ells: animació, creació web, llibre electrònics, multimèdia, edició de so i de text.

Formació i orientació laboral (3 hores setmanals).
El mòdul conté la informació necessaria per ajudar a l'alumnat a insertar-se laboralment i desenvolupar una carrera professional.
Continguts:
La matèria consta de quatre blocs.
•    Bloc 1: Seguretat e Higiene Laboral: La seva finalitat és que l'alumnat sigui capaç d'analitzar els factors relacionats amb la salut en el camp laboral, conegui els riscos que puguin causar lesions en la seva activitat diaria i com evitar-los, a més de les actuacions bàsiques en cas d'accident laboral.
•    Bloc 2: Legislació i relacions laborals: Tracta sobre  l'estudi de la legislació bàsica en matèria de dret laboral.
•    Bloc 3: Equips de treball i gestió del conflicte: El objetiu és  formar  professionals, que, a més d'adquirir una formació tècnica, poseeixen unes habilitats socials i humanes que els permeti solucionar problemes eficientment.
•    Bloc 4: Búsqueda activa de treball: Posa a disposició de l'alumnat estrategies de recerca de feina que  els permeti competir amb èxit en el mercat laboral.

Convalidacions:

a)    Convalidació directa entre el mòdul de FOL de qualsevol família professional d'un cicle formatiu superior i/o mitjà LOE.
b)    Convalidació sempre que s'acrediti un any d'experiència laboral, s’ estigui en possessió del Certificat de Tècnic en Prevenció de Riscos Laborals (nivell bàsic) i hagi obtingut l’acreditació de totes les unitats de competència incloses en el títol mitjançant   el procediment establert en el RD 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals assolides per experiència laboral.
c)    Convalidació directa entre el mòdul FOL de qualsevol família professional d'un cicle formatiu superior i/o mitjà LOGSE i s’ estigui en possessió del Certificat de Tècnic en Prevenció de Riscos Laborals (nivell bàsic).


Segon curs

Imposició i obtenció digital de la forma impressora (5 hores setmanals)
L'alumne en aquest mòdul treballarà la determinació de la forma impressora i la seva imposició, elaborant el seu traçat tant per flexografia, òfset i serigrafia.

Impressió digital (9 hores setmanals)
El mòdul d’impressió digital consisteix a aprendre a executar els distints fitxers informàtics interpretar els problemes potencials en les tirades d’impressió digital. També, es preparen les matèries i els consumibles reconeixent les especificacions, així com el manteniment de la maquinària.

Compaginació (9 hores setmanals)
En aquest mòdul es crearan fulles d’estil, compaginacions, composicions de productes gràfics comercials i publicitaris. A més de realitzar correccions i analitzar la composició i avaluar la prova impresa.

Il·lustració vectorial (4 hores setmanals)
Aquest mòdul treballarà la il·lustració a través d'un programari professional per crear imatges vectorial. A més, s’aprendrà a integrar i modificar elements digitals d’altres aplicacions (gràfics, dibuixos i bases de dades).

Empresa i Iniciativa Emprenedora (3 hores setmanals)
El mòdul d'EIE conté la informació necessaria per ajudar a l'alumnat a insertar-se laboralment mitjançant l'autoocupació, a través de la creació d'un negoci propi.
Continguts:
La matèria consta de tres blocs.
Bloc 1: Iniciativa emprenedora i l'entorn empresarial.
Bloc 2: Creació i posada en marxa d'una empresa.
Bloc 3: Simulació. Posam en marxa la nostra empresa!
Els continguts es plantegen per a respondre a qüestions com: Quines capacitats ha de tenir un emprenidor?, què s'ha de tenir en compte davant d'una idea de negoci, quant em valdrà?, amb qui he de comptar?, en què he de basar la meva decisió?, quins tipus d'empresa vull?,  quins tràmits he de seguir?, quines obligacions tinc?,  quins documents hauré d'utilitzar? I al final, l'alumne executarà el seu projecte empresarial.

Convalidacions:
a)    Convalidació directa entre el mòdul d'EIE de qualsevol família professional d'un cicle formatiu superior i/o mitjà LOE.
b)    Convalidació directa entre el mòdul d' Administració Gestió i Comercialització d'una  petita empresa de qualsevol família professional d'un cicle formatiu superior i/o mitjà LOGSE.
c)    Convalidació directa amb el  Títol de Tècnic en Gestió Administrativa (CFGM) i/o Títol de Tècnic Superior en Administració i Finances (CFGS).
       
•    Formació en centres de treball (400 hores)


Sortides professionals:
•    Tècnic en preimpressió.
•    Tècnic en tractament de textos.
•    Tècnic en tractament d'imatges.
•    Maquetador/ compaginador digital.
•    Tècnic en publicacions electròniques/ multimèdia.
•    Preparador d'arxius digitals.
•    Escanista / especialista de color.
•    Tècnic en imposició digital.
•    Operador d'equips de filmació .

Per a més informació visitar la pàgina web http://formacioprofessional.caib.es/

També resulta interessant la lectura:

“Real Decreto 1586/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico en Preimpresión Digital y se fijan sus enseñanzas mínimas”.

“Orden ECD/307/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Preimpresión Digital”.

Ubicació

Calendari famílies

Agost 2020
L M X J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Calendari sortides

Agost 2020
L M X J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

FSE

 

LOGO FSE

ERASMUS +

 

EU flag Erasmus

Activitats famílies

17 Ago 2020;
sol.licituds d'admissió FP
17 Ago 2020;
sol.licituds d'admissió FP
17 Ago 2020;
sol.licituds d'admissió FP
17 Ago 2020;
sol.licituds d'admissió FP
17 Ago 2020;
sol.licituds d'admissió FP

Properes sortides

Sense events

C/. Joan Capó, pedagog. 2 PALMA  07010  Telèfon: 971204601

Cercar