Títol de Batxillerat

Heu de presentar a l’oficina de la secretaria del centre tota aquesta documentació:
1. Instància de sol·licitud del Títol de batxillerat

Us la donarà el tutor el mateix dia que us doni el butlletí de notes o la podeu recollir a l’oficina de secretaria o descarregar clicant damunt SECRETARIA, a la nostra pàgina web.

2. Documents d’ingrès (MODEL 046)

Opcions de pagament del model 046:

  • Anau al portal de l’ATIB o anar a la web iesllompart.cat, des d’aquesta darrera pàgina heu de seleccionar Títols Oficials Títol de Batxillerat i clicar a l’enllaç el tipus de pagament corresponent, cal fer el pagament telemàtic, i imprimir una còpia del model de justificant corresponent; us sortiran dos exemplars, un per a la persona interessada i l’altre per al centre, cal que els presenteu tots dos per segellar-los a secretaria.

  • Pagament de taxa

  • Pagament de taxa per famílies nombroses

3. Fotocòpia del DNI/NIE

Important : fotocopiat en un full, en una mateixa pàgina

4. Documents si sou família nombrosa

  • General: Heu d’adjuntar l’original i una fotocòpia del carnet actualitzat de família nombrosa

  • Especial: Heu d’adjuntar l’original i una fotocòpia del carnet actualitzat de família nombrosa. IMPORTANT: no cal fer cap tipus de pagament de taxes ja que n’estan exemptes (arts. 95 a 99 de la llei 11/1998, de 14 de desembre sobre el règim específic de taxes de la comunitat Autònoma de les Illes Balears).

Calendari Extraescolars

 

Consulta Jove

.

Segueix-nos al Twitter