logocolor134x80

Camí de perfecció

Mai no et deturis:
no hi ha fi ni principi.
Però les roses
cada cop més vermelles
les passes t'encatifen.

Cercar

SERAS UIB

serasUIB

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • fondo4.jpg

Preimpressió Digital

Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Tècnic en Preimpressió Digital


Competències professionals

Aquest professional exerceix la seua activitat en empreses d'arts gràfiques, premsa, editorials, comunicació, publicitat, serveis gràfics i de publicacions multimèdia o en qualsevol sector productiu les empreses del qual requerisquen d'un departament de preimpressió digital que puguen tindre secció de digitalització d'imatges, realització de publicacions electròniques, tractament de textos i imatges, compaginació i maquetació, imposició de pàgines, obtenció digital de formes impressores i impressió digital.

Relació dels mòduls professionals.

 

MÒDULS PROFESSIONALS

CURS

HORES

Tractament de texts

1r

225

Tractament d'imatge en mapa bits

1r

295 

Identificació de materials en preimpressió

1r

125

Ensamblat de publicacions electròniques

1r

225

Formació i orientació laboral

1r

90

Imposició i obtenció digital de la forma impressora

2n

110

Impressió digital

2n

190

Compaginació

2n

190

Il·lustració vectorial

2n

90

Empresa i iniciativa emprenadora

2n

60

Formació en centres de treball

2n

400

 

Primer curs:

Tractament de texts (7 hores setmanals)
El mòdul conté la  teoria que explica la creació d'arxius de text a través de programari professional, tenint en compte la seva anàlisi, la seva digitalització i la seva correcció.

Tractament d'imatge en mapa bits  (9 hores setmanals)
Els alumnes en aquest mòdul aprenen bàsicament  tot el que gira a l'edició de les imatges a través de programari professional, així com també a identificar imatges originals, digitalitzar imatges, crear fotomuntatges, ajustar la qualitat de les imatges i realitzar proves intermitges de color.

Identificació de materials en preimpressió  (4 hores setmanals)
Aquest mòdul consta de diversos blocs: reconeixement dels processos d'impressió, enquadernació,  característiques del paper i plàstics.

Ensamblat de publicacions electròniques (7 hores setmanals)
Aquest mòdul consta de varis blocs diferenciats entre ells: animació, creació web, llibre electrònics, multimèdia, edició de so i de text.

Formació i orientació laboral (3 hores setmanals).
El mòdul conté la informació necessaria per ajudar a l'alumnat a insertar-se laboralment i desenvolupar una carrera professional.

Convalidacions:

a)    Convalidació directa entre el mòdul de FOL de qualsevol família professional d'un cicle formatiu superior i/o mitjà LOE.
b)    Convalidació sempre que s'acrediti un any d'experiència laboral, s’ estigui en possessió del Certificat de Tècnic en Prevenció de Riscos Laborals (nivell bàsic) i hagi obtingut l’acreditació de totes les unitats de competència incloses en el títol mitjançant   el procediment establert en el RD 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals assolides per experiència laboral.
c)    Convalidació directa entre el mòdul FOL de qualsevol família professional d'un cicle formatiu superior i/o mitjà LOGSE i s’ estigui en possessió del Certificat de Tècnic en Prevenció de Riscos Laborals (nivell bàsic).


Segon curs

Imposició i obtenció digital de la forma impressora (5 hores setmanals)
L'alumne en aquest mòdul treballarà la determinació de la forma impressora i la seva imposició, elaborant el seu traçat tant per flexografia, òfset i serigrafia.

Impressió digital (9 hores setmanals)
El mòdul d’impressió digital consisteix a aprendre a executar els distints fitxers informàtics interpretar els problemes potencials en les tirades d’impressió digital. També, es preparen les matèries i els consumibles reconeixent les especificacions, així com el manteniment de la maquinària.

Compaginació (9 hores setmanals)
En aquest mòdul es crearan fulles d’estil, compaginacions, composicions de productes gràfics comercials i publicitaris. A més de realitzar correccions i analitzar la composició i avaluar la prova impresa.

Il·lustració vectorial (4 hores setmanals)
Aquest mòdul treballarà la il·lustració a través d'un programari professional per crear imatges vectorial. A més, s’aprendrà a integrar i modificar elements digitals d’altres aplicacions (gràfics, dibuixos i bases de dades).

Empresa i Iniciativa Emprenedora (3 hores setmanals)
El mòdul d'EIE conté la informació necessaria per ajudar a l'alumnat a insertar-se laboralment mitjançant l'autoocupació, a través de la creació d'un negoci propi.

Els continguts es plantegen per a respondre a qüestions com: Quines capacitats ha de tenir un emprenidor?, què s'ha de tenir en compte davant d'una idea de negoci, quant em valdrà?, amb qui he de comptar?, en què he de basar la meva decisió?, quins tipus d'empresa vull?,  quins tràmits he de seguir?, quines obligacions tinc?,  quins documents hauré d'utilitzar? I al final, l'alumne executarà el seu projecte empresarial.

Convalidacions:
a)    Convalidació directa entre el mòdul d'EIE de qualsevol família professional d'un cicle formatiu superior i/o mitjà LOE.
b)    Convalidació directa entre el mòdul d' Administració Gestió i Comercialització d'una  petita empresa de qualsevol família professional d'un cicle formatiu superior i/o mitjà LOGSE.
c)    Convalidació directa amb el  Títol de Tècnic en Gestió Administrativa (CFGM) i/o Títol de Tècnic Superior en Administració i Finances (CFGS).
       
•    Formació en centres de treball (400 hores)

Durada del cicle: 2000 hores (repartides en dos cursos acadèmics,  les hores de FCT es cursen al tercer trimestre del segon curs).

Sortides professionals:
•    Tècnic/a en preimpressió.
•    Tècnic/a en tractament de textos.
•    Tècnic/a en tractament d'imatges.
•    Maquetador/a compaginador/a digital.
•    Tècnic/a en publicacions electròniques/ multimèdia.
•    Preparador/a d'arxius digitals.
•    Escanista / especialista de color.
•    Tècnic/a en imposició digital.
•    Operador/a d'equips de filmació .


Més informació:

https://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/artes-graficas/preimpresion-digital.html

Títol: https://www.boe.es/eli/es/rd/2011/11/04/1586/corrigendum/20120218

Currículum: https://www.boe.es/eli/es/o/2012/02/15/ecd307


Ubicació

Calendari famílies

Març 2023
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Calendari sortides

Març 2023
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

FSE

 

 

LOGO FSE

LOGO FSE

ERASMUS +

 

EU flag Erasmus

Activitats famílies

Sense events

Properes sortides

Sense events

C/. Joan Capó, pedagog. 2 PALMA  07010  Telèfon: 971204601

Cercar